Skip to Contents

Ostatní pr?myslová odvětví

Systémy lineárního pohybu spole?nosti THK se pou?ívají také ve speciálních za?ízeních pro zpracování a obrábění, které se li?í od bě?nych obráběcích stroj? a nástroj?, pr?myslovych robot? a podobnych za?ízení. M??eme dodat ?e?ení vyhovující v?em speciálním po?adavk?m.

Barvící stroje

Barvící stroj p?evádí materiál do barvící nádr?e v pr?běhu procesu barvení látky. Místo bě?nych va?kovych kladek se zde pro vodorovny p?esun látky pou?ívá lineární vedení model JR, aby byly sní?eny vibrace a nep?esné pohyby stroje. Lineární vedení s technologií kuli?ky v pouzd?e se pou?ívají také ve svislé ose pro p?esun látky do barvící nádr?e.

Stroje na opracování kamene

Na?e lineární vedení s technologií kuli?ky v pouzd?e se pou?ívají v li?tách os X, Y a Z stroj? na opracování kamene. Odletující ?áste?ky vody a kamene zhor?ují podmínky provozu, ale s mazacím systémem QZ a laminátovym ?krabákem LaCS lze lineární vedení efektivně pou?ívat i v těchto podmínkách.

Stroje pro zpracování pěnového polystyrenu

Ve stroji,  ktery zpracovává pěnovy polystyren jako náhra?ku d?eva se v li?tách os X, Y a Z pou?ívají lineární vedení s technologií kuli?ky v pouzd?e model SHS a v ?ídící ?ásti  válcované kuli?kové ?rouby. Zdvih v ose X těchto stroj? m??e dosáhnout 9050 mm. P?i pou?ití modelu SHS je odchylka stroje sní?ena a p?esnost lití je vy??í. Navíc je mo?né pou?ít mazací systém QZ, které umo?ňuje dlouhodoby provoz bez nutnosti údr?by.

Pou?ité produkty

Lineární vedení

Lineární vedení

Lineární vedení je na?ím hlavním produktem, ktery jako první na světě p?iná?í do praxe spolehlivé za?ízení s lineárním pohybem.

Kuli?kovy ?roub

Kuli?kovy ?roub

Kuli?kovy ?roub je vysoce ú?inny vodicí ?roub s kuli?kou, která zabezpe?uje valivy pohyb mezi osou ?roubu a maticí.


K?í?ové lo?isko

K?í?ové lo?isko

K?í?ové lo?isko je valivé lo?isko s vysokou p?esností rotace schopné nést zatí?ení v ka?dém směru.

Pojezdová jednotka

Pojezdová jednotka

Pojezdová jednotka je levná sou?ástka s lisovanou posuvnou ?ástí a válcovanymi drá?kami.


Kuli?kovy pojezd

Kuli?kovy pojezd

Tento kuli?kovy pojezd je levná lineární li?ta z p?esně válcované oceli.

Lineární lo?isko

Lineární lo?isko

Lineární lo?isko je vodicí pouzdro pou?ívané v kombinaci s LM h?ídelí, která má válcovou h?ídel.


Va?ková kladka

Va?ková kladka

Va?ková kladka je kompaktní lo?isko s pevnou h?ídelí a vestavěnym jehlovym lo?iskem.

P?íslu?enství pro mazání

P?íslu?enství pro mazání

Pro stroje je k dispozici mno?ství r?znych mazadel.


长津湖2021免费完整版在线观看-长津湖电影完整版免费观看
崇州市| 通江县| 佛山市| 昌都县| 盐边县| 桓台县| 苏州市| 宁城县| 怀柔区| 永善县| 陵水| 九江县| 江津市| 金昌市| 宁海县| 江山市| 汝州市| 峨边| 辽阳县| 浦城县| 大化| 衡东县| 和顺县| 宁河县|