Skip to Contents

Léka?ská a asisten?ní pé?e

Zdravotnické vybavení

 

Léka?i vyu?ívají pokro?ilych zdravotnickych technologií a pomocná za?ízení uleh?ují práci o?et?ovatel?m. Dynamicky vyvoj v medicíně chrání ?ivoty lidí. Produkty spole?nosti THK splňují standardy nejvy??í spolehlivosti, které jsou u léka?skych p?ístroj? nutností.


Rentgenové p?ístroje

Na?e lineární vedení a k?í?ová lo?iska se pou?ívají pro p?esouvání za?ízení p?i RTG vy?et?ení. To umo?ňuje p?ístroji RTG zamě?ení paprsk? v libovolném směru a snímání obrazu z libovolného úhlu bez ohledu na polohu pacienta. P?i pou?ití produkt? spole?nosti THK také dochází ke sní?ení vibrací a hluku p?ístroje.

Automatizované vybavení pro hematologickou analyzu

Na?e lineární a maticové posuvy pou?ívají pro svisly p?esun vst?ikova?? ?inidel v p?ístrojích hematologické analyzy. Posuv m??e sni?ovat vibrace na konci vst?ikova?e a matice umo?ňují vyrobu plnících za?ízení s velmi plynulym a rychlym pohybem.

Léka?ské rentgenové CT sníma?e

Rentgenovy CT sníma? je za?ízení zakryvající celé tělo pacienta a obsahující sníma?e po?íta?ové tomografie (CT) a angiografie pro diagnózu chorob oběhové soustavy. V těchto za?ízeních se pou?ívá lineární vedení spole?nosti THK pro p?esun pacienta na l??ku v pr?běhu snímání. Li?ty navíc sni?ují vibrace a hluk p?i pohybu systému.

Lázeňská za?ízení s podporou pro pojízdná k?esla

Na?e kuli?kové ty?e s drá?kou se pou?ívají v lázeňskych za?ízeních s elektrickymi vytahy. Pou?ití ty?e pro zdvih umo?ňuje kompaktní provedení za?ízení.

Roboti pro chirurgické operace

P?i operacích tykajících se na?í kostry musejí léka?i vyvíjet silny tlak. Problémem je také dávka radiace absorbovaná jimi p?i radiografii. Tyto problémy se ?e?í zavedením chirurgickych robot?. Díky lineárnímu vedení a pohonnym jednotkám spole?nosti THK jsou tyto stroje vykonné a kompaktní a nabízí vysokou p?esnost p?i operacích, kdy p?esně reprodukují pohyby léka?e.

Pou?ité produkty

Lineární vedení

Lineární vedení

Lineární vedení je na?ím hlavním produktem, ktery jako první na světě p?iná?í do praxe spolehlivé za?ízení s lineárním pohybem.

Kuli?kovy ?roub

Kuli?kovy ?roub

Kuli?kovy ?roub je vysoce ú?inny vodicí ?roub s kuli?kou, která zabezpe?uje valivy pohyb mezi osou ?roubu a maticí.


K?í?ové lo?isko

K?í?ové lo?isko

K?í?ové lo?isko je valivé lo?isko s vysokou p?esností rotace schopné nést zatí?ení v ka?dém směru.

Kuli?ková ty? s drá?kou

Kuli?ková ty? s drá?kou

Kuli?ková ty? s drá?kou je lo?isko s válcovanou drá?kou.


Maticovy posuv

Maticovy posuv

Maticovy posuv je kluzny posuvovy ?roub s vodicím úhlem 45°, ktery nelze snadno vyrobit obráběním.

 

长津湖2021免费完整版在线观看-长津湖电影完整版免费观看
江阴市| 衡南县| 湖南省| 乐陵市| 凤庆县| 罗山县| 武城县| 华亭县| 容城县| 佛冈县| 新民市| 莱阳市| 定兴县| 井冈山市| 乌兰察布市| 呼图壁县| 阿克苏市| 文山县| 外汇| 沛县| 文化| 定州市| 通化市| 巴彦淖尔市|