Skip to Contents

Pr?mysloví roboti

Distribu?ní robot

 

Roboti se pou?ívají v r?znych pr?myslovych odvětví k p?esnému a rychlému umis?ování díl?. Někte?í roboti, kte?í nejsou omezeni na ortogonální pohyby, mají sestavy s více klouby, které umo?ňují simulaci pohybu lidskych rukou. Tyto kloubové spoje musí nabízet velkou pevnost a p?esnost pohybu, aby nebyly p?i náhlé zastávce odkloněny z dráhy. Jedine?né produkty THK jsou dostate?ně malé a vykonné, a proto těmto po?adavk?m vyhovují.


Roboti s 5 klouby

Polohovací roboti dosahují vysokych zrychlení a zpomalení. Naváděcí ?ást musí byt p?esná a stabilní a tělo robota musí mít vyborné tlumící vlastnosti p?i zastavení. V pohyblivé ?ásti robota se pou?ívají oto?né krou?ky, které splňují tyto po?adavky.

Roboti pro obloukové sva?ování

V oto?nych ?ástech kloub? robot? pro obloukové sva?ování na vyrobních linkách se pou?ívají k?í?ová lo?iska. Proto?e k?í?ová lo?iska jsou dostate?ně pevná ve směrech zatí?ení radiálními i axiálními momenty, je mo?né je pou?ít pro vyvoj kompaktních spoj? v robotech.

Skalární roboti

Skalární roboti se pou?ívají k p?esunu a umis?ování díl? v malych prostorách. Systémy lineárního vedení jsou základem jejich vysoké p?esnosti p?i pohybu a rotaci kolem osy Z, kdy je nezbytné dosahovat vysokych rychlostí a co nejmen?ího házení.

Roboti se dvěma rameny

Roboti se dvěma rameny navr?enymi pro simulaci pohybu lidskych rukou musí byt schopní opakovaně vykonávat slo?ité operace. Navíc musí byt stabilní a schopní rychlé odezvy. Systémy lineárního pohybu spole?nosti THK a k?í?ová lo?iska umo?ňují zmen?it velikost těchto robot? a zároveň zvy?it jejich pevnost a rychlost provádění operací.

Pou?ité produkty

Lineární vedení

Lineární vedení

Lineární vedení je na?ím hlavním produktem, ktery jako první na světě p?iná?í do praxe spolehlivé za?ízení s lineárním pohybem.

K?í?ové lo?isko

K?í?ové lo?isko

K?í?ové lo?isko je valivé lo?isko s vysokou p?esností rotace schopné nést zatí?ení v ka?dém směru.


P?íslu?enství pro mazání

P?íslu?enství pro mazání

Pro stroje je k dispozici mno?ství r?znych mazadel.

 
 

长津湖2021免费完整版在线观看-长津湖电影完整版免费观看
绥德县| 布尔津县| 平阳县| 宁远县| 黄冈市| 长宁区| 红河县| 同德县| 西藏| 上栗县| 宁国市| 阿荣旗| 新巴尔虎右旗| 雅安市| 通州市| 乌拉特中旗| 东源县| 晋宁县| 昔阳县| 内黄县| 东丰县| 潜山县| 昌乐县| 津南区|